Sunday, January 1, 2012

สุภาษิตรัสเซีย: คนที่กลัวโชคร้าย จะไม่รู้ว่าโชคดีเป็นอย่างไร

สุภาษิตรัสเซีย: คนที่กลัวโชคร้าย จะไม่รู้ว่าโชคดีเป็นอย่างไร

ประกอบ คุปรัตน์Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: cw022, สุภาษิตรัสเซีย, proverbs, โชคชะตา

มีสุภาษิตรัสเซียบทหนึ่งกล่าวว่า “He that is afraid of bad luck will never know good.” - Russian Proverb ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า “คนที่กลัวโชคร้าย จะไม่รู้ว่าโชคดีเป็นอย่างไร” ซึ่งหมายความว่า คนเราอย่าไปเชื่อในเรื่องโชคลางมากเกินไป โชคเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำของเรา หากเราทำดี ทำอย่างรอบคอบไตร่ตรองแล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จ ได้รับในสิ่งที่ดีๆตามมา

Luck = โชค, โชคดี, โชคชะตา, เคราะห์, สิริมงคล, ดวงชะตา, ลาภ, บุญวาสนา, โฉลก

โชคนั้นมีทั้งโชคดีและโชคร้าย คนที่เชื่อถือโชคชะตามากๆ เชื่อหมอดู หรือการทำนายทายทักมากๆ จะทำให้เขาอาจกระทำในสิ่งที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล เสี่ยงกระทำทั้งๆที่มีโอกาสพลาดและสร้างความเสียหายมากๆ และในทางตรงกันข้าม อาจไม่กระทำในสิ่งที่พึงกระทำ เพราะเพียงเชื่อหรือหลงเชื่อในสิ่งที่จะกระทำนั้นเป็นโชคร้าย

Superstition = ไสยศาสตร์, ความเชื่อผีสาง, ความเชื่อโชคลาง, ความเชื่องมงาย, ความเชื่อถือทางไสยศาสตร์

ในการจะทำธุรกิจ เริ่มธุรกิจใหม่ คนไปขอพระท่านให้ช่วยหาฤกษ์ยาม พระที่ท่านทันสมัยก็บอกโยมว่า ให้เอา “ฤกษ์สะดวก” เพราะหากไปยึดติดกับฤกษ์ที่ตายตัว ก็อาจทำให้เงื่อนไขอื่นๆที่อาจสำคัญกว่า พลอยทำให้งานได้รับผลกระทบไปด้วย เช่น บอกว่าวันนั้นวันนี้ดี แต่กลับไปพบว่า ในช่วงดังกล่าวเป็นวันที่ติดปัญหาอื่นๆ สถานที่ไม่พร้อม คนไม่พร้อม เป็นวันที่ไม่เหมาะในสังคมหรือฤดูกาล ดังนั้นศึกษาจากปฏิทิน ถามคนจากสถานที่นั้นๆ หาข้อมูลที่กว้างขวางมากหลายจะช่วยได้มากกว่า

ในการจะทำธุรกิจ หรือจะตัดสินใจทำสิ่งใดนั้น เป็นเรื่องที่ถูกต้องว่ามันมีความเสี่ยง (Risk Taking) มาเกี่ยวข้องด้วยทั้งนั้น เพียงแต่ว่าจะเสี่ยงน้อยหรือเสี่ยงมาก เสี่ยงอย่างเป็นเหตุผลหรือไม่ ของบางอย่างเสี่ยงมาก ก็มีโอกาสได้มาก ของบางอย่างเสี่ยงน้อยก็มักจะได้รับผลตอบแทนน้อย แต่อาจมั่นคงกว่าในระยะยาว แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรทั้งภายนอก และตัวแปรภายในที่เราเองสามารถกำกับและควบคุมได้

แต่หากเราต้องการทำงานให้ประสบความสำเร็จ เราต้องเชื่อมั่นในตนเอง ขยันหมั่นเพียร หมั่นศึกษาหาข้อมูลให้เกิดความรอบคอบ ต้องเข้าใจในเรื่องของเวลาและสถานที่ ซึ่งต้องให้มีความพร้อม ความเหมาะสม และหากจะต้องดำเนินการเรื่องอะไร ในที่ใด และเวลาอะไร ก็ให้มีความมั่นใจที่จะดำเนินการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหานั้นๆ ก็ให้แก้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างใช้สติและปัญญา