Friday, January 6, 2012

เขตพื้นที่การศึกษาในประเทศอังกฤษและเวลส์ (Local education authority)

เขตพื้นที่การศึกษาในประเทศอังกฤษและเวลส์ (Local education authority)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: การศึกษา, การบริหารการศึกษา, England, ประเทศอังกฤษ, United Kingdom, สหราชอาณาจักร

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia, the free encyclopedia

ต้องไม่สับสนกับคำว่า Local Education Authority (LEA) กับ Local Education Agency

สหราชอาณาจักร
(United Kingdom – UK)

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (อังกฤษ: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) หรือชื่ออย่างสั้นว่าสหราชอาณาจักร (อังกฤษ: United Kingdom: UK) เป็นประเทศในทวีปยุโรป บางครั้งเรียกโดยทั่วไปว่า บริเตนใหญ่ (Great Britain) บริเตน (Britain) หรือแม้แต่ ประเทศอังกฤษ (England) ดินแดนส่วนใหญ่ของสหราชอาณาจักรจะอยู่บนเกาะบริเตนใหญ่และตอนเหนือของเกาะไอร์แลนด์ ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแอตแลนติกและพื้นน้ำที่เชื่อมต่ออันได้แก่ช่องแคบอังกฤษ ทะเลเหนือ ทะเลเคลติก และทะเลไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักรเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ผ่านทางประเทศฝรั่งเศสทางตอนใต้ของช่องแคบอังกฤษ

สหราชอาณาจักรประกอบเป็นสหภาพที่เกิดจากการรวมตัวของดินแดน 4 ส่วน คือ 3 ชาติบนเกาะบริเตนใหญ่ ซึ่งได้แก่ อังกฤษ สกอตแลนด์และเวลส์ กับไอร์แลนด์เหนือบนเกาะไอร์แลนด์เข้าด้วยกัน นอกจากดินแดนทั้ง 4 แล้ว สหราชอาณาจักรยังมีดินแดนโพ้นทะเลและดินแดนใต้การปกครองอื่น ๆ กระจายอยู่ทั่วโลก สหราชอาณาจักรจึงได้ชื่อว่า ดินแดนพระอาทิตย์ไม่เคยตกดิน สหราชอาณาจักรเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพแห่งชาติ ซึ่งมีพระประมุของค์เดียวร่วมกับอีก 15 ประเทศ

สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งของสหประชาชาติและองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ โดยเป็นหนึ่งในสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ นอกจากนี้สหราชอาณาจักรยังเป็นสมาชิกของกลุ่ม G8 และเป็นหนึ่งในประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์

เกาะบริเตนใหญ่ หรือบริเตน เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะบริเตน (มักรวมเกาะเล็กรอบ ๆ แต่ไม่รวมเกาะไอร์แลนด์) ซึ่งในทางการเมืองเป็นสถานที่ตั้งของ อังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์ (สหราชอาณาจักรที่ไม่รวมไอร์แลนด์เหนือ)

ประชากร
Population

ประชากรในประเทศอังกฤษ 51.44 ล้านคน
England's population in mid-2008 was estimated to be 51.44 million. It is one of the most densely populated countries in the world, with 383 people resident per square kilometre in mid-2003 with a particular concentration in London and the south east.

ประชากรในสก๊อตแลนด์ 5.17 ล้านคน
Scotland's population at 5.17 million,

ประชากรในเวลส์ 2.99 ล้านคน
Wales at 2.99 million and

ประชากรในไอร์แลนด์เหนือ 1.78 ล้านคน
Northern Ireland at 1.78 million, with much lower population densities than England.

การแบ่งเขตการปกครอง
Administrative divisions

Main article: Administrative geography of the United Kingdom

ภาพ Administrative units of the United Kingdom

ในหนึ่งสหราชอาณาจักร (United Kingdom – UK) มีหลายประเทศที่มาร่วมกันเป็นสหราชอาณาจักร นับเป็นประเทศหนึ่งที่มี 4 ประเทศภายในอันได้แก่ อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ

Each country of the United Kingdom has its own system of administrative and geographic demarcation, which often has origins that pre-date the formation of the United Kingdom itself. Consequently there is "no common stratum of administrative unit encompassing the United Kingdom".[112]

Until the 19th century there was little change to those arrangements, but there has since been a constant evolution of role and function.[113] Change did not occur in a uniform manner and the devolution of power over local government to Scotland, Wales and Northern Ireland means that future changes are unlikely to be uniform either.[citation needed]

The organisation of local government in England is complex, with the distribution of functions varying according to the local arrangements. Legislation concerning local government in England is decided by the UK parliament and the Government of the United Kingdom, as England does not have a devolved parliament. The upper-tier subdivisions of England are the nine Government office regions or European Union government office regions.[114] One region, Greater London, has had a directly elected assembly and mayor since 2000 following popular support for the proposal in a referendum.[115] It was intended that other regions would also be given their own elected regional assemblies but the rejection of a proposed assembly in the North East region, by a referendum in 2004, stopped this idea in its tracks.[116] Below the region level England has either county councils and district councils orunitary authorities and London which consists of 32 London boroughs. Councillors are elected by the first-past-the-post system in single-member wards or by the multi-member plurality system in multi-member wards.[117]

Local government in Scotland is divided on a basis of 32 council areas, with wide variation in both size and population. The cities of Glasgow, Edinburgh, Aberdeen and Dundee are separate council areas as is the Highland Council which includes a third of Scotland's area but just over 200,000 people. The power invested in local authorities is administered by elected councillors, of which there are currently 1,222[118] and are each paid a part-time salary. Elections are conducted by single transferable vote in multi-member wards that elect either three or four councillors. Each council elects a Provost, or Convenor, to chair meetings of the council and to act as a figurehead for the area. Councillors are subject to a code of conduct enforced by the Standards Commission for Scotland.[119] The representative association of Scotland's local authorities is the Convention of Scottish Local Authorities (COSLA).[120]

Local government in Wales consists of 22 unitary authorities. These include the cities of Cardiff,Swansea and Newport which are unitary authorities in their own right.[121] Elections are held every four years under the first-past-the-post system.[122] The most recent elections were held in May 2008. The Welsh Local Government Association represents the interests of local authorities in Wales.[123]

Local government in Northern Ireland has, since 1973, been organised into 26 district councils, each elected by single transferable vote. Their powers are limited to services such as collecting waste, controlling dogs, and maintaining parks and cemeteries.[124] On 13 March 2008 the executive agreed on proposals to create 11 new councils and replace the present system.[125]The next local elections were postponed until 2011 to facilitate this.[126]

เขตพื้นที่การศึกษา
Local Education Authority (LEA)

เขตพื้นที่การศึกษา หรือ Local Education Authority (LEA) เป็นหน่วยความรับผิดชอบทางการศึกษาในท้องถิ่นของประเทศอังกฤษและเวลส์ (England and Wales) ซึ่งมีความรับผิดชอบด้านการศึกษาภายในกรอบพื้นที่ ตั้งแต่มีกฎหมายเด็กปี ค.ศ. 2004 (Children Act 2004) แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจึงรับผิดชอบงานบริการด้านเด็ก และงานทั้งสองด้านนี้อยู่ภายใต้ “ผู้อำนวยการด้านบริการเด็ก (Director of Children’s Services)

A local education authority (LEA) is a local authority in England and Wales that has responsibility for education within its jurisdiction. Since the Children Act 2004 each local education authority is also a children's services authority and responsibility for both functions is held by the director of children's services.[1]

ความรับผิดชอบของ LEA
Responsible local authority

การจะศึกษาในส่วนต่อไปนี้ ให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้หลายคำ ซึ่งมีความหมายเฉพาะในแต่ละประเทศ ซึ่งอาจไม่เหมือนกัน จึงทิ้งความส่วนนี้ไว้ และอาจมีการเสวนาเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้

In Greater London the London borough councils and the Common Council of the City of London are the local authorities responsible for education; in the metropolitan counties it is themetropolitan borough councils; and in the non-metropolitan counties it is the county councils or, where there is no county council, the councils of the unitary authorities. The Council of the Isles of Scilly is an education authority.[1]

บทบาทหน้าที่
Functions

LEAs มีความรับผิดชอบบางประการต่อโรงเรียนของรัฐ (State schools) ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตน

รายการความรับผิดชอบต่อไปนี้ยังไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถช่วยขยายความได้อีก
This list is incomplete; you can help by expanding it.

1. การกระจายและติดตามงบประมาณสำหรับโรงเรียน
They are responsible for distribution and monitoring of funding for the schools

2. รับผิดชอบด้านประสานงานการรับเข้า รวมถึงการกำหนดจำนวนที่จะรับได้ในแต่ละโรงเรียน
They are responsible for co-ordination of admissions, including allocation of the number of places available at each school

3. เป็นผู้จ้างเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทั้งหมดในชุมชน และรวม VC schools
They are the direct employers of all staff in community and VC schools

4. รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิทางการศึกษาของเด็ก และดูแลเด็กในความรับผิดชอบ
They have a responsibility for the educational achievement of looked-after children, i.e. children in their care[2]

5. รับผิดชอบเอาใจใส่และสิทธิในการให้คำแนะนำที่เกี่ยวกับการจ้างานของครู และการให้ออกจากงานของบุคลากรใดๆในความรับผิดชอบ
They have attendance and advisory rights in relation to the employment of teachers, and in relation to the dismissal of any staff[3]

6. เป็นเจ้าของที่ต้องรับผิดชอบต่อที่ดินและบริเวณของโรงเรียนในชุมชน
They are the despondent owners of school land and premises in community schools.[4]

จนเมื่อไม่นานมานี้ LEAs รับผิดชอบต่อการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาจนในระดับอุดมศึกษา ดังเช่น undergraduate courses and PGCE แก่ผู้ซึ่งมีที่อยู่แน่นอนในเขตพื้นที่ ไม่ว่าจะศึกษาเล่าเรียนที่ไหน และด้วยการประเมินสถานะของผู้เรียนแต่ละคน เขาจะให้เงินทุนสนับสนุน (Grants) หรือให้เงินกู้ยืม (student loans) โดยผ่านทางบริษัทให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (Student Loans Company)

Until recently, local education authorities were responsible for the funding of students in higher education (for example undergraduate courses and PGCE) whose permanent address is in their area, regardless of the place of study. Based on an assessment of individual circumstances they offer grants or access to student loans through the Student Loans Company.

ประวัติความเป็นมา
History

การกำเนิด
Creation

คำว่า เขตพื้นที่การศึกษา หรือ Local Education Authority (LEAs) นี้ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อมีพระราชบัญญัติการศึกษาในปี ค.ศ. 1902 (Education Act 1902 - 2 Edw.7, c. 42) กฎหมายได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาในท้องที่ ทั้งนี้โดยมีสภาเขต (county council หรือ county borough council) ซึ่งจะตั้งให้มีคณะกรรมการ (Committee) ขึ้นมาคณะหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “เขตพื้นที่การศึกษา” หรือ Local Education Authority (LEA) มีอำนาจรับผิดชอบต่อคณะกรรมการโรงเรียน (school boards) และ คณะกรรมการด้านเทคนิคการเรียนการสอน (technical instruction committees) ในพื้นที่นั้นๆ เขต (Municipal boroughs) ที่มีประชากร 10,000 คน และ เขตเมือง (urban districts) ที่มีประชากร 20,000 คน ให้อยู่ในความรับผิดชอบด้านการศึกษาของ LEAs แต่เป็นในระดับประถมศึกษาเท่านั้น ในระยะต่อมาบทบาทหน้าที่ของ LEAs ได้ขยายไปรวมถึงโครงการอาหารกลางวันในปี ค.ศ. 1906 และการดูแลสุขภาพนักเรียนในปี ค.ศ. 1907

The term was introduced by the Education Act 1902 (2 Edw.7, c. 42). The Act designated each local authority; either county council and county borough council; would set up a committee known as a Local Education Authority (LEA).[5] The councils took over the powers and responsibilities of the school boards and technical instruction committees in their area. Municipal boroughs with a population of 10,000 and urban districts with a population of 20,000 were to be local education authorities in their areas for elementary education only. The LEAs' role was further expanded with the introduction of school meals in 1906 and medical inspection in 1907.[5]

ในปี ค.ศ. 1904 London County Council ได้กลายเป็นเขตพื้นที่การศึกษา (LEA) โดยเลิกคณะกรรมการโรงเรียนของกรุงลอนดอน (London School Board) ส่วนเขตการปกครอง (metropolitan boroughs) ไม่ใช่เขตรับผิดชอบพื้นที่การศึกษา ถึงแม้จะได้รับอำนาจให้ตัดสินใจว่าบริเวณใดควรเป็นที่ตั้งของโรงเรียนใหม่ และมีหน้าที่จัดหาสมาชิกที่จะเป็นคณะกรรมการจัดการ

In 1904 the London County Council became a local education authority, with the abolition of the London School Board. The metropolitan boroughs were not education authorities, although they were given the power to decide on the site for new schools in their areas, and provided the majority of members on boards of management.

การปฏิรูป
Reform

การศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเขตกรุงลอนดอน (London) และปริมณฑล หรือที่เรียกว่า Metropolitan Area เป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษา และจะเป็นประโยชน์ในการจัดโครงสร้างการบริหารการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Area – BMA) ซึ่งอยากให้มีผู้ศึกษาเพิ่มเติม

The system continued unchanged until 1965, when the London County Council was replaced by the Greater London Council. The twenty outer London boroughs became local education authorities, while a new Inner London Education Authority, consisting of the members of the GLC elected for the inner boroughs covering the former County of London was created.[6]

In 1974 local government outside London was completely reorganised. In the new metropolitan counties of England, metropolitan boroughs became LEAs. In the non-metropolitan counties thecounty councils were the education authorities,[7] as they were throughout Wales.

In 1986, with the abolition of the Greater London Council, a directly elected Inner London Education authority was formed. This, however, only existed until 1990, when the 12 inner London boroughs assumed responsibility for education.

In 1989, under the Education Reform Act 1988, the LEAs lost responsibility for higher education, with all polytechnics and colleges of higher education becoming independent corporations.

A further wave of local government reorganisation during the 1990s led to the formation of unitary authorities in parts of England and throughout Wales, which became local education authorities.[8]

A Local educational authority award is an award given to the local educational authority, as opposed to an award given by the LEA.

รายชื่อเขตพื้นที่การศึกษาจำแนกตามภูมิภาค
List of local authorities responsible for education by region

การจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารการศึกษาของประเทศอังกฤษและเวลส์ ควรศึกษาภูมิศาสตร์การปกครองของประเทศด้วย

ในประเทศอังกฤษมี LEAs อยู่ 152 แห่ง และในเวลส์ มี 22 แห่ง โดยมีการจัดรายชื่อตามตัวอักษรดังต่อไปนี้

There are currently 152 local education authorities in England and 22 in Wales. Below they are listed alphabetically by region.[9]

ลอนดอน
London

1. Barking and Dagenham London Borough Council

2. Barnet London Borough Council

3. Bexley London Borough Council

4. Brent London Borough Council

5. Bromley London Borough Council

6. Camden London Borough Council

7. City of London Corporation

8. Croydon London Borough Council

9. Ealing London Borough Council

10. Enfield London Borough Council

11. Greenwich London Borough Council

12. Hackney London Borough Council

13. Hammersmith and FulhamLondon Borough Council

14. Haringey London Borough Council

15. Harrow London Borough Council

16. Havering London Borough Council

17. Hillingdon London Borough Council

18. Hounslow London Borough Council

19. Islington London Borough Council

20. Kensington and Chelsea London Borough Council

21. Kingston upon ThamesLondon Borough Council

22. Lambeth London Borough Council

23. Lewisham London Borough Council

24. Merton London Borough Council

25. Newham London Borough Council

26. Redbridge London Borough Council

27. Richmond upon ThamesLondon Borough Council

28. Southwark London Borough Council

29. Sutton London Borough Council

30. Tower Hamlets London Borough Council

31. Waltham Forest London Borough Council

32. Wandsworth London Borough Council

33. Westminster City Council

ตะวันตกเฉียงใต้
South West

1. Bath and North East Somerset District Council

2. Bournemouth Borough Council

3. Bristol City Council

4. Cornwall Council

5. Devon County Council

6. Dorset County Council

7. Gloucestershire County Council

8. Council of the Isles of Scilly

9. North Somerset District Council

10. Plymouth City Council

11. Poole Borough Council

12. Somerset County Council

13. South GloucestershireDistrict Council

14. Swindon Borough Council

15. Torbay Borough Council

16. Wiltshire Council

ตะวันออกเฉียงใต้
South East

1. Bracknell Forest Borough Council

2. Brighton and Hove City Council

3. Buckinghamshire County Council

4. East Sussex County Council

5. Hampshire County Council

6. Isle of Wight Council

7. Kent County Council

8. Medway Borough Council

9. Milton Keynes Borough Council

10. Oxfordshire County Council

11. Portsmouth City Council

12. Reading Borough Council

13. Slough Borough Council

14. Southampton City Council

15. Surrey County Council

16. West Berkshire District Council

17. West Sussex County Council

18. Windsor and MaidenheadBorough Council

19. Wokingham District Council

ตะวันออก
East

1. Bedford Borough Council

2. Cambridgeshire County Council

3. Central Bedfordshire Council

4. Essex County Council

5. Hertfordshire County Council

6. Luton Borough Council

7. Norfolk County Council

8. Peterborough City Council

9. Southend-on-Sea Borough Council

10. Suffolk County Council

11. Thurrock Borough Council

ภาคกลางตะวันตก
West Midlands

1. Birmingham City Council

2. Coventry City Council

3. Dudley Metropolitan Borough Council

4. County of Herefordshire District Council

5. Sandwell Metropolitan Borough Council

6. Shropshire Council

7. Solihull Metropolitan Borough Council

8. Staffordshire County Council

9. Stoke-on-Trent City Council

10. Telford and WrekinBorough Council

11. Walsall Metropolitan Borough Council

12. Warwickshire County Council

13. Wolverhampton City Council

14. Worcestershire County Council

ภาคกลางตะวันออก
East Midlands

1. Derby City Council

2. Derbyshire County Council

3. Leicester City Council

4. Leicestershire County Council

5. Lincolnshire County Council

6. Northamptonshire County Council

7. Nottingham City Council

8. Nottinghamshire County Council

9. Rutland County Council

ยอร์คเชียร์และฮัมเบอร์
Yorkshire and the Humber

1. Barnsley Metropolitan Borough Council

2. Bradford City Council

3. Calderdale Metropolitan Borough Council

4. Doncaster Metropolitan Borough Council

5. East Riding of YorkshireCouncil

6. Hull City Council

7. Kirklees Metropolitan Borough Council

8. Leeds City Council

9. North East LincolnshireBorough Council

10. North LincolnshireBorough Council

11. North Yorkshire County Council

12. Rotherham Metropolitan Borough Council

13. Sheffield City Council

14. Wakefield City Council

15. York City Council


ตะวันตกเฉียงเหนือ
North West


1. Blackburn with DarwenBorough Council

2. Blackpool Borough Council

3. Bolton Metropolitan Borough Council

4. Bury Metropolitan Borough Council

5. Cheshire East Council

6. Cheshire West and Chester Council

7. Cumbria County Council

8. Halton Borough Council

9. Knowsley Metropolitan Borough Council

10. Lancashire County Council

11. Liverpool City Council

12. Manchester City Council

13. Oldham Metropolitan Borough Council

14. Rochdale Metropolitan Borough Council

15. Salford City Council

16. Sefton Metropolitan Borough Council

17. St Helens Metropolitan Borough Council

18. Stockport Metropolitan Borough Council

19. Tameside Metropolitan Borough Council

20. Trafford Metropolitan Borough Council

21. Warrington Borough Council

22. Wigan Metropolitan Borough Council

23. Wirral Metropolitan Borough Council


ตะวันออกเฉียงเหนือ
North East


1. Darlington Borough Council

2. Durham County Council

3. Gateshead Metropolitan Borough Council

4. Hartlepool Borough Council

5. Middlesbrough Borough Council

6. North TynesideMetropolitan Borough Council

7. Northumberland County Council

8. Newcastle upon Tyne City Council

9. Redcar and ClevelandBorough Council

10. South TynesideMetropolitan Borough Council

11. Stockton-on-Tees Borough Council

12. Sunderland City Council


เวลส์
Wales


1. Isle of Anglesey County Council

2. Blaenau Gwent County Borough Council

3. Bridgend County Borough Council

4. Caerphilly County Borough Council

5. Cardiff Council

6. Carmarthenshire County Council

7. Ceredigion County Council

8. Conwy County Borough Council

9. Denbighshire County Council

10. Flintshire County Council

11. Gwynedd Council

12. Merthyr Tydfil County Borough Council

13. Monmouthshire County Council

14. Neath Port Talbot County Borough Council

15. Newport City Council

16. Pembrokeshire County Council

17. Powys County Council

18. Rhondda Cynon Taf County Borough Council

19. City and County of Swansea council

20. Torfaen County Borough Council

21. Vale of Glamorgan Council

22. Wrexham County Borough Council


ศึกษาเพิ่มเติม
See also

Special education

Dyslexia support in the United Kingdom

อ้างอิง
References

1. ^ a b Children Act 2004 c. 31

2. ^ "A Guide to the Law for School Governors". Department for Children, Schools and Families. p. 67. Retrieved 28 February 2011.

3. ^ "A Guide to the Law for School Governors". Department for Children, Schools and Families. p. 86. Retrieved 28 February 2011.

4. ^ "A Guide to the Law for School Governors". Department for Children, Schools and Families. p. 79. Retrieved 28 February 2011.

5. ^ a b Bryne, T., Local Government in Britain, (1994)

6. ^ Saint, A., Politics and the people of London: the London County Council (1889-1965), (1989)

7. ^ Redcliffe-Maud & Wood, B., English Local Government Reformed, (1974)

8. ^ Jones, B. et al., Politics UK, (2004)

9. ^ Department for Education and Skills - LA Contact Details

แหล่งข้อมูลเชื่อมโยงภายนอก
External links

DfES: The Role of the Local Education Authority in School Education