Sunday, January 1, 2012

สุภาษิตรัสเซีย: แก้ผ้าง่ายที่สุดเมื่อเปลือยกายแล้ว

สุภาษิตรัสเซีย: แก้ผ้าง่ายที่สุดเมื่อเปลือยกายแล้ว

ประกอบ คุปรัตน์Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Cw022, Proverbs, สุภาษิต, การบริหาร, การจัดการ, delegation, assignment

มีสุภาษิตรัสเซียบทหนึ่งกล่าวว่า "It is easy to undress the naked." - Russian Proverb
แปลเป็นไทยได้ว่า "แก้ผ้าง่ายที่สุดเมื่อคนๆนั้นเปลือยกายแล้ว"

คือไม่ต้องทำอะไรเลย ง่ายที่สุด คนที่เปลือยกายแล้ว ก็ไม่มีเสื้อผ้าอะไรที่จะไปถอดอีก

เหมือนกับทำคนจนให้ยากจนต่อไป หรือยอมรับความยากจนนั้น ไม่ยาก เพราะเขาคุ้นกับความยากจนแล้ว แต่การจะไปทำให้คนมีต้องแบ่งปันสิ่งที่มีกับคนยากจนนั้นต้องยากกว่ามากมาย เพราะเขาอาจไม่เห็นด้วย และไม่ยอมให้กระทำ

การจะทำอะไรสักอย่างนั้นต้องมีความยากลำบากทั้งสิ้น ไม่มีอะไรที่จะทำให้สำเร็จได้โดยง่าย ในการมอบอำนาจให้คนไปทำงานใดๆ ก็ต้องคิดถึงหลักว่า งานนั้นมีความชัดเจน คนรับมอบอำนาจรู้ว่าเขาต้องทำอะไร ทำอย่างไร และทำให้เสร็จเมื่อใด ที่สำคัญคือ ผู้มอบอำนาจให้คนอื่นเขานั้น ต้องเข้าใจหลักความยากหรือความท้าทายปานกลาง หรือพอเหมาะ ให้งานที่เขาต้องใช้ความสามารถในระดับหนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่ไม่เหลือบ่ากว่าแรง เขาสามารถทำงานนั้นๆได้ เมื่อเขาทำเสร็จแล้ว เขาก็ภูมิใจในผลงานของเขา แต่หากงานง่ายไป เขาทำอย่างไม่ต้องใช้ความสามารถคุ้มกับสติปัญญา เขาก็จะไม่รู้สึกภูมิใจ แต่หากงานนั้นๆยากเกินไป ใช้คนที่ไม่มีประสบการณ์เลยให้ไปทำงานที่เขาไม่มีทางทำได้ด้วยตนเอง ดังนี้ ก็เท่ากับส่งเขาไปให้ล้มเหลว เสียทั้งงาน และทำให้คนเสียความมั่นใจไปด้วย