Wednesday, January 6, 2010

เรื่องของสุขภัณฑ์ และส้วมหลายแบบ (Toilet)

เรื่องของสุขภัณฑ์ และส้วมหลายแบบ (Toilet)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat 


รวบรวมและเรียบเรียงจาก Wikipedia และอื่นๆ

Keywords: สุขภาพอนามัย, healthcare, บ้านเรือนของมนุษย์, Habitation, ส้วม, toilet, latrine, restroom, flush toilet, squat toilet, pit toilet, bidet, flying latrine, flying toilet, 


ภาพ ส้วมบนเครื่องบิน ใช้พื้นที่แคบๆ ระบบกำจัดของเสียใช้น้ำร่วมกับลม


ภาพ ส้วมที่ออกแบบมาใช้ร่วมกันกับอ่างล้างหน้า (Basin) ทำด้วย Stainless Steel
ไมสามารถทำลายได้ง่ายๆ

ภาพ ส้วมสาธารณะยุคใหม่ ในเมืองบางแห่ง ที่หาห้องส้วมได้ยาก เขาจะมีส้วมสาธารณะบริการ แต่ส้วมพวกนี้จะจัดบริการได้ยาก ดูแลความสะอาดได้ยาก

คำว่า Toilet

คำว่า ส้วม (Toilet) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับน้ำ (plumbing fixture) เพื่อระบบการชำระของเสียของร่างกาย (bodily wastes) ทั้งปัสสาวะ (urine) และอุจจาระ (fecal matter) และรวมถึงอาเจียน (vomit) และการชำระทิ้งประจำเดือน (menstrual waste) ซึ่งในทางตะวันตกมีการทิ้งลงไปในส้วมด้วย คำว่า Toilet มีใช้กันในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) แต่ในแคนาดา มีการใช้คำว่า ห้องน้ำ หรือ “Washroom” 

ในสหรัฐอเมริกา มีใช้คำว่า Restroom หรือ Bathroom แต่คำว่า Bathroom หากจะใช้ให้ตรงกับความหมาย นั่นหมายความว่าจะต้องมี อ่างอาบน้ำ (bath tub) แต่หากห้องนั้นมีส้วม กับอ่างล้างหน้า หรือ sink ก็ยังไม่ใช่ Bathroom ที่สมบูรณ์ เขาจึงเรียกว่า Half-bathroom หรือ Half bath หรือบางทีก็เรียกว่า ห้องเครื่องแป้ง (Powder Room)

ประเภทของส้วม (Types)

คำว่าส้วมที่ใช้ในภาษาไทย มีหลายลักษณะที่ใช้ในวัฒนธรรมอื่นๆ ซึ่งในที่นี้จะได้พูดถึงศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้วมสาธารณะ (Latrine), ส้วมหลุม (Pit toilets), ส้วมระบายอากาศ (VIP), ส้วมระบายอากาศแบบก้าวหน้า, ส้วมแบบนั่งยองๆ (Squat toilet), ส้วมซึม (Water privy), ส้วมบิน (Flying latrines), ส้วมชักโครก (Flush toilet) บิเด (Bidet) ที่ปัสสาวะผู้ชาย (Urinal)

คำว่าส้วม หรือห้องส้วมในแต่ละประเทศมีการใช้ศัพท์ที่ไม่เหมือนกัน และเราต้องเข้าใจเมื่อเราขอใช้ห้องน้ำ หรือห้องส้วมนั้น เราไปขอเขาในสถานที่สาธารณะ หรือตามบ้านคน นอกจากนี้ เวลาเรามองหาบ้าน แล้วไปพบคำว่า Half-bathroom นั้น เขาหมายความว่าอย่างไร ลองติดตามต่อไปนี้ครับ
ส้วมสาธารณะ (Latrine)

ภาพ ส้วมสาธารณะในยุคโรมันโบราณ


ภาพ ส้วมสำหรับผู้ถูกกักกันในสงครามโลกครั้งที่สอง
(Toilets for prisoners of Auschwitz)

คำว่าส้วมเปิด หรือ latrine มาจากภาษาลาติว่า lavatrina มีความหมายว่า อาบน้ำ ( bath) เป็นสถานที่สาธารณะที่มีวัตถุประสงค์หลายประการทั้งสำหรับถ่ายหนัก (defecation) คืออุจาระ และถ่ายเบา (urination) Latrines ในยุคโบราณมีไว้เพื่อให้การกำจัดของเสียถ่ายหนัก หรือเบาเป็นไปอย่างปลอดภัย และมีสุขลักษณะ แทนที่จะปล่อยให้มนุษย์ไปถ่ายในที่เปิดตามสาธารณะสถาน ในชนบท การมีส้วมเปิดสำหรับคนมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนัก ได้มีการถ่ายเป็นที่เป็นทาง จำกัดของที่อาจแพร่เชื้อโรคได้ ให้ได้มีการเน่าและย่อยสลายในที่ๆปลอดภัย

ส้วมเปิด หรือ latrine เป็นคำที่มีใช้กันในกองทัพ ทั้งกองทัพบก และกองทัพอากาศ หากเป็นพลเรือนจะเรียกว่า ห้องน้ำ (bathroom) หรือ ส้วม (toilet) ไม่ว่าสถานที่นั้นจะมีลักษณะทันสมัยหรือโบราณเพียงใด มันกลายเป็นศัพท์ทางเทคนิคของพวกทหาร

ภาพ ส้วมในยุคโรมัน ที่เป็นแบบเปิด เรียกว่า Latrine

ในสมัยโบราณ พวกโรมัน (Roman) ใช้ส้วมสาธารณะ (public latrinae) ดังการขุดพบที่ Ostia Antica จัดเป็นความทันสมัยของยุคนั้น และชาวโรมันจะไม่รู้สึกจำเป็นที่จะต้องปกปิดสำหรับแต่ละบุคคล
ส้วมหลุม (Pit toilets)

ส้วมหลุม (Pit toilets) ส้วมหลุมนับเป็นส้วมที่ไม่ซับซ้อน และมีราคาถูก นั้นคือการขุดหลุมลงไปในดิน โดยมีแผ่นกระดานขวางไว้ให้คนนั่งยองๆได้ หลุมแห้ง (Dry pit) ไม่มีพื้นที่เป็นน้ำ (water table) ในขณะที่หลุมเปียก (wet pit) มี

ในทางการเกษตร เขาไม่ได้มองของเสียของคนเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ดังในประเทศจีน เขาใช้ส้วมแบบเปิด และเป็นส้วมแห้ง เพื่อจะได้ตักปัสสาวะและอุจจาระไปใช้เป็นปุ๋ยในการเกษตร

ในฟาร์มเลี้ยงปลาทั้งในประเทศจีน และรวมถึงประเทศไทย มีการทำส้วมติดกับบ่อปลา คนงานถ่ายหรือปัสสาวะลงในบ่อปลา เช่นเดียวกับบางที่ มีการเลี้ยงหมู่ เลี้ยงไก่ เป็ด หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ แล้วอาศัยการระบายของเสียของสัตว์ให้กลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้ และในทางปฏิบัติ ก่อนจับไปขายสู่ตลาด เขาจะหยุดใช้ของเสียจากคนหรือสัตว์ แล้วให้อาหารเข้มข้น หรือพวกกากพืชทำน้ำมัน หรืออาหารเม็ด มาเป็นอาหารเร่งการเติบโตของสัตว์น้ำเหล่านั้น
ส้วมระบายอากาศ (VIP)
ภาพ ส้วมที่เรียกว่า BOTVIP Latrine

ส้วมระบายอากาศ หรือ A Ventilated Improved Pit (VIP) เป็นลักษณะส้วมที่มีระบบระบายอากาศกำจัดกลิ่น (odor) กำจัดโอกาสของพวกแมลงวันและยุง (fly/mosquito) ที่จะวางไข่ได้ ระบบระบายอากาศได้นี้ ทำให้สามารถเก็บของเสียของมนุษย์โดยไม่ต้องใช้น้ำ จึงไม่เปลืองน้ำ ซึ่งในบางเขต น้ำเป็นเรื่องที่ขาดแคลน และขณะเดียวกัน อุจจาระของมนุษย์ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกขึ้น

ภาพ ส้วมแบบแห้งที่เน้นการระบายอากาศ

ในประเทศที่น้ำขาดแคลน เช่นในหลายเขตของประเทศออสเตรเลีย ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง ธิเบต หรือทางตอนลึกห่างจากทะเลของประเทศจีน เหล่านี้ น้ำเป็นสิ่งที่หายาก ส้วมแบบระบายอากาศ จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง
ส้วมระบายอากาศแบบก้าวหน้า

ส้วมระบายอากาศแบบก้าวหน้า ซึ่งมีชื่อเรียกทางเทคนิคยาวๆ เรียกว่า The Double-vault Ventilated Composting Latrine นอกจากจะทำให้ใช้ของเสียของมนุษย์ไปปรับปรุงดินได้แล้ว ยังสามารถควบคุมโรคที่แพร่ไปกับน้ำได้ด้วย เพราะไม่ต้องทำให้เปียก หรือปล่อยของเสียไปกับน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ฯลฯ

ส้วมแบบนั่งยองๆ (Squat toilet)

คำว่า Squat หมายถึงนั่งยองๆ


ภาพ ส้วมแบบนั่งยองๆ (Squat toilet)

ภาพ Squat toilet แบบฝรั่งเศส

ส้วมแบบนั่งยองๆ (Squat toilet) เป็นส้วมที่พบมากในเอเชีย มีทั้งที่เป็นแบบก้าวหน้า และแบบดั่งเดิม แต่ที่เหมือนกัน คือมีฐานความนิยมว่า การนั่งยองๆ ทำให้การขับถ่ายง่ายขึ้น คนบางวัฒนธรรม หากไม่นั่งยองๆ จะถ่ายไม่ออก ในประเทศไทย อินเดีย หรือจีน ก็นิยมใช้ส้วมแบบนี้

ในสมัยเด็กๆ ส้วมที่ใช้กันทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน และตามสถานที่สาธารณะ ก็ล้วนเป็นส้วมแบบนั่งยองๆ แล้วก็มีตุ่มหรือถังน้ำ ไว้ทำความสะอาดร่างกาย และส้วม แต่สำหรับผู้ใหญ่ที่อาจมีปัญหาเรื่องเข่า หรือข้อเข่าเสื่อม การนั่งยองๆเป็นเวลานานอาจทำให้หน้ามืด เพราะเลือดลมไม่เดิน

ส้วมซึม (Water privy)

ส้วมซึม (Water privy) เป็นส้วมที่ตั้งอยู่บนฐานถึงส้วมที่อาจเป็นคอนกรีตมีที่กักเก็บใต้ดินในแบบให้มีน้ำซึมออกได้ โดยให้ดินทำหน้าที่กรองน้ำ ส่วนที่เป็นนำ ก็จะไหลไปตามแหล่งน้ำต่างๆ ในปัจจุบัน เราเริ่มต้องศึกษาเพิ่มเติมขึ้น เพราะสิ่งที่ซึมไปนั้น เป็นอันมากไม่ได้กรองเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคหลายประเภทสามารถแพร่ไปยังที่ต่างๆ ได้ โดยเฉพาะในเขตที่เขาใช้น้ำบ่อซึมจากดิน ที่ดูน้ำจะใสสะอาด แต่ความจริงอาจเจือปนด้วยเชื้อโรคต่างๆได้

ส้วมบิน (Flying latrines)


ภาพ ส้วมบิน หรือ Flying latrines, หรือ Flying toilets คือการกำจัดของสกปรกให้พ้นบ้านตนเอง แต่ไปสร้างปัญหาแก่ชุมชนของตนเอง

ส้วมบิน (Flying latrines) หมายถึงวัฒนธรรมที่พบในสลัมในอัฟริกา คนถ่ายใส่ในถุงพลาสติก แล้วก็กำจัดโดยเอาไปโยนให้ไกลตัวเอง หรือบ้านของตน แต่ก็ไปรบกวนที่อื่นๆ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลในประเทศทางอัฟริกา ดังประเทศ Uganda, Kenya, และ Tanzania จึงห้ามการผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติกเข้าไปในสลัม

ในเมือง Nairobi เขามีคำเตือนว่า เมื่อเข้าไปเดินในสลัม อย่าไปเหยียบถุงพลาสติก มันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า "บอมบ์" (Bomb) เพราะในสลัมในประเทศยากจนในเมืองใหญ่เหล่านี้ ไม่มีส้วมแบบใดๆใช้ ผู้คนจึงถ่ายใส่ถุงพลาสติก อาจเป็นกล่องนม หรือขวดแตกๆ แล้วเอาไปทิ้งแบบให้ไกลๆตัว พ้นหน้าบ้านตนเอง แต่ไปสร้างกลิ่นเหม็นในที่อื่นๆ การระบายของโสโครกแบบนี้ เขาจึงเรียกว่า "ส้วมบิน" หรือ Flying toilets หรืออุจจาระของมนุษย์ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกจากการเหลือใช้ บางทีก็เรียกว่า Scud missiles หรือจรวดนำวิถี และนี้เป็นวัฒนธรรมของคนอัฟริกันที่ยากจนในเมืองใหญ่ ดังที่ Kibera ซึ่งมีสลัมที่มีคนอยู่ถึงกว่า 500,000 ถึง 750,000 คน

ส้วมชักโครก (Flush toilet)

ภาพ ส้วมในแบชักโครก (Flush toilet) ยุคแรกๆ เมื่อประมาณ 


ถังน้ำสำหรับชักโครกตั้งอยู่ในที่ไม่สูงนัก

ส้วมชักโครก (flush toilet) จัดเป็นสิ่งประดิษฐใหม่ โดยมีนักประดิษฐชื่อ John Harington ได้ประดิษฐขึ้นในปี ค.ศ. 1596 แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมกว้างขวาง จนกระทั้งในตอนปลายศตวรรษที่ 19 จึงได้
เริ่มมีการใช้กันกว้างขวางขึ้นในเขตบ้านชนชั้นสูงของอังกฤษ

ส้วมชักโครก (Flush Toilet) ส้วมแบบมีถังน้ำยกสูง (cistern) แลมีสายโซ่ (chain) ต่อลงมาเพื่อเปิดให้น้ำไหลลงมาทำความสะอาดส้วมอย่างแรง เป็นส้วมแบบเมื่อกว่า 50-60 ปีมาแล้ว ที่เน้นการให้น้ำล้างที่แรง และหวังว่าจะทำความสะอาดได้หมดจด แต่ส่งเสียงดังมาก จนในเขตที่พักอาศัยที่ต้องอยู่รวมกันแบบหลายๆครอบครัว จะต้องไม่ชักโครกกันหลังเที่ยงคืน เพราะคนนอนหลับก้นแล้ว ใครชักโครก จะได้ยินกันทั้งอาคาร

ถังน้ำชักโครก (cistern) หมายถึงถังน้ำสำหรับชักโครก ซึ่งในสม้ยก่อนมีการยกระดับขึ้นไปสูงระดับเกือบติดเพดาน แต่ระยะต่อมาจะใช้ระดับที่ตั้งเหนือส้วมเพียงเล็กน้อย ก็จะยังมีแรงงน้ำเพียงพอในการชำระส้วม

สายโซ่ (chain) หมายถึงสายโซ่ที่ต่อลงมาเพื่อให้คนใช้ได้กระตุกหรือดึงเพื่อเปิดน้ำให้ไหลลงมาจากถังน้ำ ในระยะหลังออกแบบมาให้สะดวกใช้ โดยกลายเป็นลูกบิดติดกับถังน้ำชักโครก

ภาพ ส้วมแบบชักโครก (Flush toilet) ยุคใหม่กว่า

Flush อ่านว่า ฟลัช หมายถึง ล้างด้วยน้ำ หรือให้น้ำราดลงไป

บิเด (Bidet)

bidet เป็นอุปกรณ์สุขภัณฑ์ใช้ในห้องน้ำแบบหนึ่งที่มีลักษณะกึ่งเป็นส้วม ก็ไม่ใช่ จะเป็นอ่างล้างหน้าก็ไม่เชิง มันมีไว้เพื่อทำความสะอาดอวัยวะเพศของสตรี บริเวณร่องก้น หลังการขับถ่าย หรือปัสสาวะ ความจริงจัดว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ด้านสุขลักษณะ แต่การใช้จะต้องมีการดูแลใช้อย่างถูกต้อง และต้องทำความสะอาดอย่างดีเสมอ มักเหมาะที่จะใช้เป็นเฉพาะบ้าน เฉพาะบุคคล ไม่ค่อยใช้ร่วมก้นกับคนจำนวนมากๆ


ภาพ ส้วมชักโครก และบิเด (Bidet) ที่อยู่ร่วมกัน

ภาพ บิเด (Bidet) ใช้ทำความสะอาดก้นและอวัยวะเพศของสตรี

ภาพ  ส้วมชักโครก (Flush toilet) ที่มีที่ฉีดน้ำจากภายใน ทำหน้าที่เป็น Bidet ไปในตัว ดูสะดวก แต่อาจเป็นความยากลำบากในการดูแลความสะอาดส้วมนั้นๆได้

บิเด (Bidet) เป็นคำในภาษาฝรั่งเศส มีความหมายว่า "ม้าแกลบ" หรือ Pony ในคำภาษาฝรั่งเศสเก่า เขียนว่า Bider ซึ่งหมายถึง และคำว่า Trot หรือการไปขี่ม้า ซึ่งเป็นลักษณะเหมือนกับการใช้ Bidet นั้นเอง คือคนจะใช้ต้องไปนั่งคล่อม ถ่างขา แล้วใช้น้ำทำความสะอาดส่วนต่างๆที่สกปรกของร่างกาย Bidet นี้มีการใช้กันตั้งแต่ในศตวรรษที่ 17 และ 18 ของประเทศฝรั่งเศส ถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ของสูงสำหรับผู้มีสถานะในสังคม

สำหรับในประเทศไทย เมื่อมีการสร้างบ้านในแบบตะวันตก อย่างที่เขาเรียกว่า ตึก คนมีฐานะในประเทศไทย ก็มีการรับวัฒนธรรมเรื่องเครื่องสุขภัณฑ์ของตะวันตกมาใช้ด้วยเช่นกัน และประกอบกับในยุคก่อนนั้น ยังไม่มีการใช้กระดาษชำระ (Toilet tissues) กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน การใช้น้ำชำระล้างอวัยวะ บางทีก็เลอะเทอะ เฉอะแฉะ Bidet จึงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้อย่างเหมาะ แต่กระนั้น คนเป็นอันมากในสมัยก่อน ไม่รู้ว่ามันมีไว้ทำอะไร บางคนไปใช้เป็นที่ล้างมือหรือล้างหน้า เป็นเรื่องขำขัน

ในประเทศไทย เราจะเห็นเขามีท่อน้ำฉีด ต่อติดกับส้วมนั่งแบบฝรั่ง ทำหน้าที่คล้ายกับ Bidet เมื่อต้องการทำความสะอาดอวัยวะเพศ หรือล้างก้นแบบเดิมๆ แทนที่จะใช้กระดาษ Toilte Tissue ก็สามารถกระทำได้ จึงเห็นมีการใช้ั Bidet กันไม่มากนัก ไม่ว่าจะเป็นบ้านผู้ดี หรือบ้านขาวบ้านทั่วไป

ส้วมนอกบ้าน (Outhouse)

ภาพ ส้วมแบบนอกบ้าน (Outhouse)

ส้วมนอกบ้าน ในศตวรรษที่ 20 (outhouse) ทีเขายังรักษาไว้เป็นประวัติศาสตร์ในเมืองที่กลายเป็นเมืองร้าง (ghost town) ในทะเลทรายในรัฐอริโซน่า (Arizona Desert) ประเทศสหรัฐอมริกา (United States)

ในสมัยก่อน ส้วมมีลักษณะส่งกลิ่นเหม็น หากตั้งอยู่ในบ้านก็จะรบกวนการใช้ชีวิตอื่นๆ จึงมีการมาตั้งนอกบ้าน ในต่างประเทศสมัยก่อน การใช้น้ำเพื่อชำระล้างทำความสะอาดส่วนของร่างกาย ก็กระทำได้ลำบาก เพราะอุณหภูมิที่หนาวกว่าในระดับของร่างกาย จึงเป็นส้วมประเภทแห้งเสียเป็นส่วนใหญ่ เรื่องของกลิ่นก็จะเป็นปัญหา จึงมักสร้างส้วมไว้นอกบ้าน เรียกว่า Outhouse

ที่ปัสสาวะผู้ชาย (Urinal)

ภาพ ที่ปัสสาวะของผู้ชาย (Urinal)

ภาพ ที่ปัสสาวะผู้ชาย (Urinals) แบบโยกย้ายได้สะดวก

ที่ปัสสาวะ (Urinal) อ่านว่ายูรินอล เป็นส้วมสำหรับเฉพาะปัสสาวะ และเป็นสำหรับผู้ชายที่ยืนปัสสาวะกันได้ ดังในภาพ จะพบในส้วมสาธารณะ ดังในภาพที่พบในเมืองเมลเบอร์น รัฐวิคตอเรีย (Melbourne, Victoria),ประเทศออสเตรเลีย (Australia)

Half-bathroom คืออะไร

ในศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำยุคใหม่ มีคำว่า ส้วมแบบแห้ง (Dry toilet) และคำว่า ส้วมแบบเปียก (Wet toilet) ส้วมแบบแห้ง หรือ Dry toilet จัดเป็นส้วมสมัยใหม่ เน้นรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้น้ำ แต่ใช้การควบคุมระบบระบายอากาศ (ventilation system) ที่ไม่ทำให้สร้างกลิ่นเหม็นรบกวน และขณะเดียวกัน ทำให้ไม่เปียก หรือใช้น้ำปริมาณมากๆ ซึ่งในบางเขต น้ำเป็นทรัพยากรที่ขาดแคลน

สถานภาพของส้วมในการท่องเที่ยว

ในการท่องเที่ยวยุคใหม่ ผู้ท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นต้องการระบบอำนวยความสะดวกที่สะอาด เป็นมาตรฐาน แต่หลายประเทศที่กำลังพัฒนา ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมด้านสุขา (Toilets) เพื่อตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวในระดับมาตรฐานสากลได้


ภาพ นักท่องเที่ยวในตลาดสากล ต้องการส้วมแบบชักโครก (Flush toilets) ที่สะอาด แห้ง มีระบบระบายอากาศดี อุณหภูมิในห้องส้วมเป็นระดับปกติ 25-26 C ไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป


ภาพ ส่วมแบบจีนเป็นแบบเปิด คนจะใช้ส้วม เมื่อจำเป็น ก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเขา เช่น อย่าไปอายที่ในห้องส้วมเขาเป็นแบบเปิด ก็หาหนังสือพิมพ์มาปิดหน้า อ่านหนังสือไปขณะปลดทุกข์


ภาพ ห้องส้วมในประเทศกำลังพัฒนาดังในตะวันออก แม้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาห้องส้วมห้องน้ำให้มีมาตรฐานที่ดีพอ ส้วมที่เห็นจะเป็นประเภทส้วมนั่งยองๆ (Squat toilets)


ภาพ แม้แต่ในประเทศญี่ปุ่นเอง ห้องส้วมสาธารณะก็ยังมีใช้ส้วมแบบนั่งยองๆ Squat toilets) อยู่ ซึ่งเมื่อมีนักท่องเที่ยวสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ เขาต้องการส้วมที่เป็นมาตรฐานสมัยใหม่ นั่งปลดทุกข์เมื่อจำเป็นได้สะดวก ไม่เป็นปัญหาต่อข้อหรือที่สำคัญ คือหัวเข่า การนั่งยองๆสำหรับผู้สูงอายุนานๆ อาจทำให็เกิดบาดเจ็บที่หัวเข่าได้


ภาพ ห้องส้วมในหอพัก ทั้งชายและหญิงในประเทศจีน ยังมีลักษณะดังในภาพ คือเป็นแบบเปิด แต่ก็จะแยกเพศชายและหญิง


ภาพ ส้วมของชาวญี่ปุ่นแบบเดิม แบบนั่งยองๆ (Squat toilet) แต่มีชักโครก (Flush) สำหรับคนระดับชาวบ้าน แต่ส้วมแบบนี้กำลังจะหมดไป


ภาพ ส้วมรุ่นใหม่ของชาวญี่ปุ่น ก็ยังมีเป็นแบบส้วมนั่งยองๆ (Squat toilets) แต่เป็นแบบชักโครก (Flush) คนรุ่นเก่าบางคนไม่คุ้นกับการใช้ส้วมแบบตะวันตกที่เป็นที่นั่งยกสูง


ภาพ ส้วมที่พบเห็นในประเทศไทยทั่วไป ตามบ้านเรือนและที่สาธารณะ ยังเป็นส้วมแบบนั่งยองๆ (Squat toilet)  และมีถังน้ำสำหรับตักราด ทำความสะอาด ซึ่งบางครั้งทุรักทุเรสำหรับคนที่ใส่กางเกง และพื้นห้องน้ำเปียกชื้น ทำให้เลอะเทอะ เปียกชายกางเกงตามไปด้วย