Tuesday, June 4, 2013

พอใจมากกว่า หย่าร้างน้อยกว่า สำหรับคนที่พบคู่ในระบบออนไลน์


พอใจมากกว่า หย่าร้างน้อยกว่า สำหรับคนที่พบคู่ในระบบออนไลน์

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat

เรียบเรียงจากบทความเรื่อง “More Satisfaction, Less Divorce for People Who Meet Spouses Online.” โดย Maia Szalavitz TIME, June 03, 20131

Keywords: สังคม วัฒนธรรม การมีคู่ สหรัฐอเมริกา อเมริกัน ออนไลน์, online dating, ออฟไลน์, off-line dating, ความรัก, love, couple, คู่ครอง, ชีวิตสมรส, marriage, John Cacioppo, Social psychology, University of Chicago, Eli Finkel, Northwestern University


ภาพ Cupid เทพตัวน้อย ตัวสื่อรักในเทพนิยาย

ในปัจจุบัน คนอเมริกันหนึ่งในสามที่ได้แต่งงานกัน ด้วยเริ่มมีสัมพันธ์กันผ่านระบบออนไลน์ และคู่สามีภรรยาเหล่านี้ก็อยู่กันยืดกว่าโดยทั่วไป รายงานการศึกษาใหม่ว่าอย่างนั้น นี่เป็นงานวิจัยที่ติดตามการมีความสัมพันธ์กันในระบบออนไลน์ ผ่าน eHarmony และผลการวิจัยได้นำเสนอผ่านทางสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Academy of Sciences) ของสหรัฐอเมริกา

"การพบกันในระบบออนไลน์ไม่ใช่เรื่องแปลก โอกาสและอนาคตดี" John Cacioppo ศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาสังคม (Social psychology) กล่าวที่มหาวิทยาลัยชิคาโก "มันเป็นเรื่องแปลก เพราะผมไม่ได้คาดคิดอย่างนั้น"

จากการศึกษาของ Harris Poll ที่มีกลุ่มตัวอย่างกว่า 20,000 รายที่ได้แต่งงานกันในช่วงปี ค.ศ. 2005 ถึง 2012 ร้อยละ 35 เป็นผู้ที่พบกันในระบบออนไลน์ ในขณะที่ผู้ที่พบกันโดยไม่ได้ใช้ออนไลน์มีการหย่าร้างกันร้อยละ 8 แต่ผู้ที่พบกันในระบบออนไลน์มีอัตราหย่าร้างร้อยละ 6 เมื่อมีการควบคุมตัวแปรด้าน รายได้ การศึกษา และจำนวนปีที่แต่งงานกัน ความแตกต่างกันก็ยังคงมีอยู่ John Cacioppo กล่าว

การศึกษายังพบว่าความพอใจในชีวิตสมรสระหว่างคนที่พบกันออนไลน์มีมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่พบกันแบบไม่ใช้ระบบออนไลน์ (Off-line) ดังเช่นพบกันในมหาวิทยาลัย หรือตามบาร์เหล้า
Eli Finkel ศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาสังคมที่มหาวิทยาลัย Northwestern University ผู้มีงานวิจัยตีพิมพ์วิพากษ์การมีความสัมพันธ์กันทางออนไลน์ ที่มีการจัดการกันอย่างเป็นอุตสาหกรรม เขาเขียน E-mail ไปยังนิตยสารหลายฉบับแสดงความเห็นว่า งานวิจัยที่นำเสนอนั้นน่าประทับใจ และการใช้ตัวอย่างประชากรขนาดใหญ่มากนี้ก็น่าทึ่งมาก แต่อย่างไรก็ตาม Finkel คิดว่าการจะสรุปว่าการแต่งงานผ่านระบบออนไลน์ว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่านั้นยังเร็วเกินไปที่จะสรุป

การศึกษาเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดี” เขากล่าว “มันเสนอว่า คนสามารถพบกันในระบบออนไลน์เพื่อการหาคู่ครองได้ นั่นเป็นเรื่องใหญ่ แต่การจะบอกว่าการพบกันในระบบออนไลน์ดีกว่าการพบกันแบบออฟไลน์ดังสมัยก่อนๆ นั้นเป็นเรื่องที่ยังข้ามขั้นไป” Finkel อธิบายว่า ความแตกต่างระหว่างสองวิธีการนี้โดยทางเปรียบเทียบแล้ว ยังไม่มากพอที่จะสรุป

การวิจัยไม่ได้บอกว่า การพบกันออนไลน์นั้นทำให้การหาคู่มีดีอย่างไร และช่วยให้ชีวิตการแต่งงานดีขึ้นอย่างไร เพราะธรรมชาติของการพบกันออนไลน์กับพบกันในแบบออฟไลน์ (Off-line) มีความแตกต่างกันในสถานที่นัดพบ

ไม่แปลกใจ ยกตัวอย่าง หากคนที่เติบโตมาด้วยกัน พบกันที่โรงเรียน โดยมีเพื่อนๆร่วมกัน หรือผ่านการเข้าร่วมกลุ่มศาสนา ก็จะมีความพอใจในชีวิตการแต่งงาน มากกว่าพบกันที่บาร์เหล้า สถานเริงรมย์ หรือพบกันแบบไม่ได้นัดหมาย (Blind date) ดังเช่นไปพบกันตามบาร์เหล้า โดยนำไปสู่การมีความสัมพันธ์ทางเพศกันอย่างไม่ต้องมีพันธะผูกพันต่อกัน

ในด้านการพบกันออนไลน์ การแต่งงานกันเริ่มต้นด้วยการพูดคุยใน Chat rooms หรือในชุมชนออนไลน์ ก็อาจจะมีความพอใจกันน้อยกว่า ใช้การนัดกันออนไลน์ แล้วไปพบกัน ณ ที่ๆนัดหมาย แบบได้เห็นหน้าค่าตากัน อย่างหลังก็จะเป็นการจีบกันอย่างมีคุณภาพมากกว่า

ในการพบกันในห้องพูดคุยออนไลน์ (Chat rooms) และพบกันแบบออฟไลน์ ท่านพบกับคนจำนวนน้อย Cacioppo กล่าวว่า หากพบกันออนไลน์ ทุกอย่างก็เป็นไปได้ แต่ความพอใจจากผลของความสัมพันธ์ก็ย่อมมีความแตกต่างกัน

อีกประเด็นหนึ่งที่อธิบายว่าการพบกันออนไลน์กับแบบออฟไลน์มีความสำเร็จต่างกันอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของคนผู้นั้นด้วย “หากท่านเป็นคนที่ควบคุมแรงกระตุ้น (Impulse control) หรือสิ่งเร้าได้ดี ท่านก็อาจจะเหมาะกับการนัดพบคู่กันออนไลน์ มากกว่าที่จะปล่อยให้เป็นไปตามสิ่งเร้าในสภาพบาร์เหล้า”

สำหรับการพบกันผ่าน eHarmony ซึ่งเป็นบริการที่มีค่าบริการ ที่มีผลดี อาจทำให้คนสงสัย เพราะต้องมีการจ่ายเงินค่าบริการ แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาก็ยังไม่ได้ระบุชัดว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร แต่โดยเหตุผล คนที่ยอมจ่ายเงินเพื่อการมีคู่ของทั้งสองฝ่าย ก็แสดงว่ามีความจริงจังที่จะมีคู่ และต้องการหาคู่ที่เหมาะสม ซึ่งมันจะไม่เป็นการดึงดูดสำหรับคนที่เพียงจะใช้บริการเป็นเครื่องมือหาเหยื่อไปตามความสนุก หรือจีบแบบสนุกๆไปเรื่อยๆ

Cacioppo กล่าวว่า เหตุผลที่การพบกันในระบบออนไลน์อาจนำไปสู่การมีคู่ที่เหมาะสม (Matchmaking) ซึ่งอธิบายได้ว่า คนที่ต้องการมีคู่ออนไลน์อาจพบว่าคู่ที่พบกันนั้น อาจมีรูปลักษณ์ที่ไม่ตรงกับที่เห็นในภาพ เรื่องนี้ได้มีการทดลองย้อนหลังไปกว่า 30 ปีที่แล้ว แต่ในปัจจุบัน ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์และการส่งข้อความ นำให้คนโดยทั่วๆไปมีความซื่อตรงและเปิดเผยตัวเองมากขึ้น” เขากล่าว

 “เมื่อท่านต้องพบกันต่อหน้า สองต่อสอง มักจะต้องมีการรักษาหน้ากัน” เขากล่าว “เมื่อไม่ต้องเห็นหน้ากัน แต่ละฝ่ายจะรู้สึกสบายๆขึ้นในการที่จะเป็นตัวของตัวเอง” เมื่อเปิดเผยตัวเองมากขึ้น จากการศึกษาพบว่า คนจะชอบคนอื่นๆมากขึ้น – และนั่นนำไปสู่อารมณ์รักที่จะมีต่อไป

เมื่อมันเกี่ยวข้องกับบทบาทที่จะมี “กามเทพ” (Cupid) มันยังไม่ชัดเจนว่า ระบบออนไลน์มีผลต่อการจับคู่อย่างไร แต่การที่มีคนจำนวนมากพบกันและประสบความสำเร็จด้านความรักในระบบออนไลน์เช่นนี้ นับเป็นข่าวดี และอย่างน้อยที่สุด มันก็ไม่ทำให้เรื่องดูเลวร้ายมากขึ้นภาพ John T. Cacioppo ศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาสังคม แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก

John T. Cacioppo is the Tiffany and Margaret Blake Distinguished Service Professor at the University of Chicago.[1] He founded and is Director of the University of Chicago Center for Cognitive and Social Neuroscience and the Director of the Arete Initiative of the Office of the Vice President for Research and National Laboratories at the University of Chicago.[1] He is a member of the Department of Psychology, Department of Psychiatry, and the College and one of the founders of the field of social neuroscience.