Saturday, June 8, 2013

ชาบานา เบซิจ-ราซิคห์ (Shabana Basij-Rasikh) เธอคืออรุณรุ่งของชาวอัฟกัน


ชาบานา เบซิจ-ราซิคห์ (Shabana Basij-Rasikh) เธอคืออรุณรุ่งของชาวอัฟกัน

สุริยา เผือกพันธ์
Suriya Puegpunt
แปลและเรียบเรียง


ภาพ ชาบานา เบซิจ-ราซิคห์ (Shabana Basij-Rasikh) 

ชาบานา เบซิจ-ราซิคห์ (Shabana Basij-Rasikh) เกิดและเติบโตในเมืองคาบูล (Kabul) ที่ที่ซึ่งเธอจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน Maryam High School จากนั้นได้ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โอนาลาสกา (Onalaska) รัฐวิสคอนซิน (Wisconsin) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผ่านการแข่งขันคัดเลือกในโครงการ Youth Exchange Studies (YES) program ที่สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (U.S. State Department) ชาบานา ได้เข้าเรียนในวิทยาลัย Middlebury College ในรัฐเวอร์มอนต์ (Vermont) และจบการศึกษาได้เกียรตินิยมอันดับสอง ( Magna cum laude) ในการศึกษานานาชาติและศึกษาวิชาเกี่ยวกับเพศและผู้หญิง (Women & Gender Studies) ศึกษาวิชากฎหมาย Arabic และ Islamic law ที่มหาวิทยาลัย Alexandria University ในอียิปต์ (Egypt)

ระหว่างที่เรียนอยู่ในวิทยาลัยเธอได้ก่อตั้งองค์การ HELA ที่ไม่หวังผลกำไร แต่ทำงานเสียสละเพื่อเพิ่มอำนาจให้กับผู้หญิงอัฟกันโดยให้ได้รับการศึกษาและเธอยังได้ก่อตั้งมูลนิธิและใช้วิธีการพูดในที่สาธารณะทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหาทุนดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้เด็กผู้หญิงในหมู่บ้านเดิมของเธอได้เรียนอีกด้วย ด้วยความกระตือรือร้นของระบบที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อชุมชน ชาบานา ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ของนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นจากวิทยาลัยผู้หญิงโดยนิตยสาร Glamour @ Magazine ในปี 2010 และได้รับรางวัล The Vermont Campus Compact 2011 (สมาคมในกลุ่มวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย) เรียกว่า Kunin Public Award ด้วยผลงานโดดเด่นในด้านการให้บริการสาธารณะโดยการมีภาวะผู้นำและการสร้างชุมชน (Effective leadership and community-building) ที่มีประสิทธิภาพ มา ณ ขณะนี้ ชาบานา ได้ทำงานแบบ 10 × 10 ประกอบด้วย ทูตระดับโลก เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการวิทยุและโทรทัศน์ รณรงค์และให้การสนับสนุนกิจกรรมระดับโลก ออกแบบกิจกรรมโดยไม่หวังผลกำไร ร่วมปฏิบัติงาน เป็นผู้มีจิตกุศล ผู้นำด้านนโยบาย ผู้มีอิทธิพลต่อชาวโลกและนักกิจกรรมชุมชนระดับรากหญ้า ในปัจจุบันมีการเคลื่อนไหวสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กผู้หญิง โดยผ่านองค์กร SOLA ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผู้นำ (School of Leadership) โดยไม่หวังผลกำไร เพื่อช่วยเหลือเด็กผู้หญิงที่ด้อยโอกาสในอัฟกานิสถานให้ได้รับการศึกษาในโลกกว้างและได้งานทำกลับบ้าน