Sunday, June 16, 2013

การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาในระดับสูง

การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาในระดับสูง

Updated: Monday, June 17, 2013

คณะผู้สอน

รศ.ดร. ประกอบ คุปรัตน์
Asso Prof Dr. Pracob Cooparat
ประธานกรรมการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ภาวะผู้นำและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดร. จงกิต วงศ์พินิจ
Dr. Jongkit Wongpinich
ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Contact: การติดต่อ

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat


             E-mail: pracob.cooparat@gmail.com
             Website: http://pracob.blogspot.com
             Facebook: Pracob Cooparat
             Twitter: @pracob
             Pracob Cooparat Resume via Google

วิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Doctoral Program in Leadership and Administration) เป็นวิชาที่มีส่วนเสริมในการให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ที่จะต้องใช้ในแวดวงวิชาการ วิชาชีพ และในชีวิตทั่วไป

สถานที่เรียน

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

The Red Brick House, 134 Aree Samphan 5, Phaholyothin Road, Bangkok 10400

คณะผู้สอนมีเจตนาให้วิชานี้เป็นการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นในด้านเวลาเรียนและสถานที่ และกิจกรรมการเรียนกว่าร้อยละ 60 เป็นการเรียนในระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างนิสัยในการเรียนอย่างอิสระ และพึ่งตนเองได้

เป้าหมายในชีวิตการศึกษา

 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก

สอบผ่าน CU-TEP ที่ 500 หรือ Password ที่ 5.5 หรือ TOEFL, IELTS ในระดับความสามารถเดียวกัน และเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจบการศึกษาในหลักสูตร ที่ผูเรียนต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และหรือภาษาสากลอื่นๆ

ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด

ผู้เรียนมีทักษะดังต่อไปนี้

             การเขียนงานบทความเป็นภาษาอังกฤษ
             การนำเสนองาน Oral presentation เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมใช้ร่วมกับ PowerPoint
             การเป็นสื่อ Internationalization ในชุมชนของตนเอง
             การคบเพื่อน Colleague ร่วมวิชาการและธุรกิจชาวต่างประเทศในไทย และในต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

การพัฒนาทักษะการอ่าน (Reading) สามารถทำในสิ่งต่อไปนี้ได้

            Translation – short passage
            Translation – general paper
            Translation – academic paper

การพัฒนาทักษะการเขียน (Writing) สามารถกระทำในสิ่งต่อไปนี้ได้

            แนะนำชุมชน (Your community) หรืออาจเป็นโรงเรียน สถาบันการศึกษา ร่วมการจัดทำ Website ของหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ

            เขียนใบแนะนำตนเอง (Your resume) เขียนใบแนะนำตนเอง ทั้งในแบบสั้น และแบบที่จะใช้ในการสมัครงาน หรือเพื่อการเสนองาน

            การเตรียมการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ (Dissertation Proposal Presentation) ใช้ศัพท์ทางวิชาการอย่างถูกต้อง มีการวางลำดับความคิด เพื่อช่วยในการนำเสนอด้วยวาจา

            การเขียนงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ (Academic article in English with peer review) โดยในการเริ่มต้นนั้น ให้จัดทำเป็นภาษาไทยที่สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักวิชาการเสียก่อน อาจเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในวิทยานิพนธ์ (Literature review) ในบทที่สอง

การพัฒนาทักษะการพูด (Speaking)

            ฝึกได้ทุกวัน คือการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง (Read English passage correctly) อ่านและสลับกันฟังกับเพื่อน และอ่านให้ผู้สอนฟัง

            การนำเสนอปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษ (Oral Presentation) ห้ามอ่าน แต่มี Short notes ได้ ฝึกกับเพื่อนทั้งในและนอกชั้นเรียน

การพัฒนาทักษะการฟัง (Listening)

            Download via iTune University lecture program
            Watching English movie via CD

การแปลอังกฤษเป็นไทย

             กิจกรรมให้ฝึกปฏิบัติ หาคำสำคัญ (Keywords) ที่สนใจ ที่อาจใช้ในการวิจัยต่อไป แล้วขยายความ

             ทำงานที่พอเสร็จได้ภายในหนึ่งวัน (2 ชั่วโมง)

Reward yourself เสร็จแล้วสามารถนำเสนอผลงานของตนเองผ่าน Facebook หากเขียนได้ดีก็ให้ติชมมาได้ หากมีข้อที่จะต้องให้ปรับปรุงแก้ไข จะสื่อสารผ่าน Message ถึงตัวผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง

“When eating an elephant take one bite at a time.” จะกินช้างใหญ่สักตัว ต้องกินทีละคำ - Creighton Abrams และสุภาษิตอัฟริกัน หาอ่านได้ที่ My Words http://pracob.blogspot.com/2010/08/blog-post.html

การแปลไทยเป็นอังกฤษ

             กิจกรรมให้ฝึกปฏิบัติ เขียน Resume ของตนเอง เป็นภาษาไทยที่สมบูรณ์ แล้วแปลเป็นอังกฤษ พร้อมมีเพื่อนที่ตรวจอ่าน แล้วนำเสนอในระบบออนไลน์ ผ่าน Facebook และหรือ Blogspot.com

             ทำงานที่พอเสร็จได้ภายในหนึ่งวัน (1 สัปดาห์)
             Reward yourself
             ดูตัวอย่าง http://pracob.blogspot.com/2010/02/pracob-cooparat-resume.html

เครื่องมือที่ใช้

เครื่องมือในการศึกษา ให้ใช้สิ่งต่อไปนี้

             Google translation
             Wikipedia
             Online Dictionary
             ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตสภา
             หนังสืออ่านหลักในสายวิชา (Major text)

วิธีการ

การสร้างนิสัยในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self learning habit) Study Guides and Strategies จาก ศึกษาได้จาก http://www.studygs.net/attmot4.htm

การเรียนเป็นกลุ่ม กับเพื่อนๆ (Group learning and collaboration) ส่วนหนึ่งคือการสร้างความร่วมมือในชั้นเรียน เมื่อนัดหมายในชั้นเรียน โปรดมาตรงเวลา และฝึกนิสัยจัดการเวลาให้เหมาะสม

การทดสอบความสามารถด้านภาษาของตนเอง โดยใช้ระบบทดสอบออนไลน์ ที่ผู้สอนแนะนำให้ (Assessment and testing – Password), http://www.englishlanguagetesting.co.uk/
และหรือ Cambridge English Language Assessment - Part of the University of Cambridge http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/

This is a quick, free online test. It will tell you which Cambridge English exam may be best for you.

·       Click 'Begin Test' and answer each of the questions.
·       There are 25 multiple-choice questions.
·       There is no time limit.

You will be able to see answers at the end of the test.

 English assessment ให้เข้าไปใช้ประโยชน์ และแนะนำเพื่อใกล้ตัวให้ทดสอบควบคู่ไปด้วย เพื่อจะได้ใช้เปรียบเทียบความสามารถของเรา (Calibration)

ฝึกฝนบ่อยๆ อย่างมียุทธศาสตร์

             มีสุภาษิตหนึ่งกล่าวว่า “Rome was not built in a day.” กรุงโรมอันยิ่งใหญ่นั้น ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว มันเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่อง

             มีอีกสุภาษิตหนึ่งกล่าวว่า “When eating an elephant take one bite at a time.” - Creighton Abrams หมายความว่า จะทำอะไรที่ดูเหมือนใหญ่และยากนั้น ก็ต้องแบ่งงานนั้นออกเป็นส่วนเล็กๆ ที่มีผลต่อความสำเร็จใหญ่นั้น ดังเช่นการตั้งเป้าว่าจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดนั้น เป็นเรื่องที่ดูเหมือนยาก แต่ถ้าเราแบ่งเป็นกิจกรรมการเรียน นับเป็นจำนวนเดือน เช่น

             จะสอบผ่าน Password 4.0 เพื่อให้มีสิทธิในการสอบ Qualifying Examination อันเป็นส่วนหนึ่งของความพร้อมในการทำวิทยานิพนธ์ ภายในระยะเวลา 3 เดือน

            ใช้เวลาในการทดสอบ Password 2-3 ครั้ง พร้อมการเตรียมตัวก่อนทดสอบ โดยทำแบบฝึกหัด 100 ชั่วโมง วันละ 2 ชั่วโมง อย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์

             จะสอบผ่าน Password 5.5 ภายในระยะเวลา 4 เดือน ภายในช่วงเวลาเดียวกันกับเตรียมทำวิทยานิพนธ์ เพื่อจบการศึกษา

            ใช้เวลาในการทดสอบ Password 2-3 ครั้ง พร้อมการเตรียมตัวก่อนทดสอบ โดยทำแบบฝึกหัด 100 ชั่วโมง วันละ 2 ชั่วโมง อย่างน้อย 5 วัน/สัปดาห์

            การได้ไปนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 1-2 ครั้ง ที่ต้องมี Oral presentation พร้อมใช้ PowerPoint ควบคู่

             รวมเวลาการเตรียมตัวเพื่อสอบภาษาอังกฤษ 7-8 เดือน แต่ละเดือนต้องทำอะไรให้สำเร็จบ้าง และเมื่อสำเร็จไปตามขั้นตอนแล้ว มันก็จะนำไปสู่ความสำเร็จใหญ่ในท้ายสุด คือการสอบผ่านความสามารถภาษาอังกฤษโดย Password Online English Test ได้ในระดับ 5.5 หรือดีกว่า

             Online communication – Facebook, My Words Pracob Cooparat at Blogspot.com สำหรับผู้สอน จะติดตามพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ดูความก้าวหน้าที่ต้องสามารถแสดงออกได้ด้วยผลงาน ผ่าน Facebook หรืออื่นๆ

กิจกรรมให้เข้าร่วม

แนะนำตนเอง (Self introduction)

             การฝึกการแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษ (Self introduction) ในเวลา 3-5 นาที เริ่มตั้งแต่ ชื่อ นามสกุล, ประวัติชีวิตครอบครัวตั้งแต่ยังเยาว์วัย, การศึกษา, การฝึกอบรม, การทำงาน, สิ่งที่ภูมิใจในการทำงาน, ความคาดหวังในการเรียน

             เมื่อเริ่มต้นยังทำไม่ได้ดี ให้กลับไปเตรียม เขียนสคริป (Script) ที่จะพูด แล้วจับคู่ฝึกกับเพื่อน หรือคนใกล้ตัว พูดจนคล่อง ฟังคำซักถามเพิ่มเติม แล้วตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ ปรับปรุง Accent ในภาษาอังกฤษ ให้ฟังรู้เรื่อง

การเขียน résumé

             เขียนให้ได้อย่างถูกต้องและน่าสนใจ Writing a resume – interesting one.
ประวัติบุคคล หรือ ประวัติย่อ résumé (/ˈrɛzjʊm/, rez-u-may or /rɛzjʊˈm/; French: [ʁezyme]) อาจพบเขียนในแบบฝรั่งเศสว่า resumé อ่านว่า เรซูเม่ หรือแบบภาษาอังกฤษทั่วไปว่า resume เป็นเอกสารที่ใช้โดยบุคคลเพื่อนำเสนอภูมิหลังและทักษะของตน เรซูเม่ นี้ อาขมีการใช้ในหลายๆวัตตุประสงค์ แต่โดยทั่วไปหลักๆ คือเพื่อการสมัครงาน ..

. resumé or resume,[1]is a document used by persons to present their backgrounds and skills. Résumés can be used for a variety of reasons, but most often they are used to secure new employment.[2] A typical résumé contains a summary of relevant job experience and education. The résumé is usually one of the first items, along with a cover letter and sometimes an application for employment, which a potential employer sees regarding the job seeker and is typically used to screen applicants, often followed by an interview. The résumé is comparable to a curriculum vitae (CV) in many countries, although in English Canada, theUnited States and Australia a résumé is substantially shorter than a CV. – Wikipedia

ดูตัวอย่าง Resume ได้ที่ My Words ในชื่อเรื่อง “Pracob Cooparat Resume” - http://pracob.blogspot.com/2010/02/pracob-cooparat-resume.html

การศึกษาและฝึกปฏิบัติจากการชมภาพยนตร์

             Movie scripts while watching the movie (via CD)

A screenplay or script is a written work by screen writers for a film or television program. These screenplays can be original works or adaptations from existing pieces of writing. In them, the movement, actions, expression, and dialogues of the characters are also narrated. A play for television is also known as a teleplay.

เลือก CD ภาพยนตร์ที่ชอบ และมีบทสนทนาที่มากพอ ในสำเนียงที่เป็นกลางๆ ไม่เร็วจนเกินไป ภาพยนตร์รัก และภาพยนตร์ที่น่าสนใจ และขณะเดียวกัน ให้ความรู้ด้านอื่นๆด้วย ก็จะเป็นประโยชน์ที่มากกว่าเพื่อสันทนาการ

ตัวอย่าง

ภาพยนตร์เรื่อง “An Affair To Remember.” ภาพยานตร์รักอมตะ http://www.dailyscript.com/scripts/an_affair_to_remember.pdf

ภาพยนตร์เรื่อง คานธี (Gandhi) ภาพยนตร์ยิ่งใหญ่ อัตตะชีวประวัติของมหาบุรุษผู้ต่อสู้ด้วยสันติวิธี  http://www.weeklyscript.com/Gandhi.txt

ภาพยนตร์เรื่อง Disney's “Alice In Wonderland movie” ภาพยนตร์ที่ชืนชอบของเด็กๆทุกวัย http://www.scifiscripts.com/cartoon/AliceScript.htm

ภาพยนตร์เรื่อง “Ghost” ภาพยนตร์รักและความผูกพันของหนุ่มสาว http://www.imsdb.com/scripts/Ghost.html

ภาพยนตร์เรื่อง “As Good As It Get” ภาพยนตร์ตลก ขำขัน ระดับตุ๊กตาทอง บทสนทนาด้วยสำเนียงอเมริกันกลางๆ ไม่ยาก http://www.awesomefilm.com/script/asitgets.txt

คบเพื่อนต่างชาติ

หาเพื่อนที่ไม่ใช่คนไทย ไม่พูดภาษาไทย และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (Get acquainted with non-Thai friends in the community.) อาจเป็นเพื่อนบ้าน ญาติด้วยการแต่งงาน เพื่อนักวิชาการ นักวิชาชีพ นักธุรกิจ ฯลฯ แล้วทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ แนะนำเขาแก่นักเรียน ชุมชน หรือคนแวดล้อม แนะนำเขาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ

             Dissertation Proposal in English – presented with proper PowerPoint arrangement

การทดสอบภาษาอังกฤษ

             ระบบทดสอบภาษาอังกฤษมี 2 แบบ

             Assessment คือการทดสอบที่ใช้เพื่อประเมินความสามารถ ทำให้เรารู้จุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาต่อไป

             Testing เพื่อการใช้ค่าคะแนนเพื่อผลทางวิชาการอย่างเป็นทางการ ดังเช่น การรับการทดสอบ CU-TEP, Password Online Test, TOEFL, IELTS

             การทดสอบ ที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนนั้น สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้หนังสือที่มาพร้อมกับ CD ที่จะ Install ลงไปในเครื่องของแต่ละคน แล้วฝึกปฏิบัติ พร้อมเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วย

             Taking English Test/assessment regularly – Installing Cambridge English Grammar software

             การฝึกเขียนงาน ที่เกิดจากการแปลบทความสั้นๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ในสไตล์ Bilingual แล้ว Post ใน Facebook ของตนเอง

เรื่องที่จะเขียน

อยากให้ฝึกการแปลในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับต่อไปนี้

Education

Kindergarten
Elementary education
Secondary education
Vocational & technical education
Continuing education
Higher education/ Tertiary education
General education
The role of government in education
Type of education
Formal education
Curriculum
Preschools
Primary schools
Secondary schools
Special education
Non-formal education
Anarchistic free schools
Alternative education
Autodidacticism
Vocational education
Informal education
Indigenous education
Education through recreation
ICT for Education
Systems of higher education
University systems,
Open university
Liberal arts colleges
Community colleges
 Educational Technology, Technology and education
Adult education
Learning modalities
Instruction
Theory of education
Economics and education
History of education
Education in Modern times
Philosophy of education
Criticism toward education
Purpose of schools
Psychology of education
Sociology of education
Education in developing countries
Development goals and issues of education
Education and technology in developing countries
Energy education
Internationalization (Globalization and Education)
Informal learning
Universities, colleges, instates, technical universities
Unschooling, UnCollege
Human rights education
Progressive education
Homeschooling
Education for Sustainable Development
Glossary of education-related terms
Index of education articles
Outline of education

Management, Administration, Governance

Good governance

50 ideas you really need to know the future โดย Richard Warson
Ubiquitous surveillance

Digital democracy
Cyber & drone warfare
Water wars
Resource depletion
Beyond fossil fuels
Precision agriculture
Population change
Geo-engineering
Megacities
Local energy network
Smart cities
Next generation transport
Extra-legal & feral slums
An internet of things
Quantum & DNA computing
Nanotechnology
Gamification
Nanotechnology
Gamification
Nanotechnology
Gamification
Artificial intelligence
Personalized genomics
Regenerative medicine
Remote monitoring
User generated medicine
Medical data mining
Living alone
Dematerialization
Income pluralization
What & where is work?
The pursuit of happiness
Human being version 2.0
Brain-machine interfaces
Avatar assistants
Uncanny valley
Transhumanism
Alt.Space & space tourism
Solar energy from space
Moon mining
Space elevators
Alien intelligence
Mobile radiation
Biohazzards & plagues
Nuclear terrorism
Valcanoes & quakes
The sixth mass extinction
The singularity
Me or we?
Mind modification
Is God back?
Future shock

หากใครมีเรื่องที่น่าสนใจ และอยากศึกษา แปล หรือแปลแล้วเรียบเรียง แล้วนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนในระบบออนไลน์ก็โปรดกระทำได้ ผมจะใช้ Facebook และ http://pracob.blogspot.com เป็นตัวเชื่อมโยง เพื่อนำเสนอ