Sunday, March 25, 2012

หากมีเงินมากพอ คนจะยอมขายแม้พี่น้องของตนเอง

หากมีเงินมากพอ คนจะยอมขายแม้พี่น้องของตนเอง

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: Proverb, สุภาษิต, Polish, Poland, โปแลนด์

มีสุภาษิตชาวโปแลนด์บทหนึ่งกล่าวว่า “Za dukata brat sprzeda brata." ซึ่งเทียบเคียงกับภาษาอังกฤษได้ว่า “For a ducat, a man will sell his own brother.”

ซึ่งแปลเป็นไทยตามความหมายของสุภาษิตคือ “หากมีเงินมากพอ คนจะยอมขายแม้พี่น้องของตนเอง” ~ สุภาษิตชาวโปแลนด์ หรือในความหมายหนึ่ง คือ เรื่องเงินทองนั้นไม่เข้าใครออกใคร จะทำกิจการใดๆ ก็ต้องใส่ใจในเรื่องนี้

Ducat = เงินโบราณแบบหนึ่ง หรือความหมายก็คือเงินนั่นเอง

Ducat หรือ Dukat เป็นเหรียญทองที่ใช้เป็นค่าเงินเพื่อการค้าขายได้ทั่วทั้งยุโรปในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 มันมีน้ำหนัก 3.4909 กรัมของทองความบริสุทธิ์ที่ .986 หรือ 0.1107 ทรอยออนซ์ในค่าเงินจริง

คำสุภาษิตนี้เป็นการเตือนคนทำงานที่จะต้องระวัง ไม่ให้เรื่องเงินทองนั้นทำให้เกิดความแตกแยกที่ทำให้งานไม่สามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะเงินนั้นสามารถซื้อคนบางคนได้อย่างมากจริงๆ เพราะเงิน สามารถทำให้ข้าราชการที่เรามองว่าน่าจะเป็นคนทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต แต่ก็เงินก็สามารถทำให้เขากระทำทุจริตคอรัปชั่นได้ เพราะเงิน หลายคนเชื่อว่าสามารถซื้อการตัดสินของผู้พิพากษาบางคนได้ ดังนั้นหากใครเป็นผู้นำ ผู้ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมใหญ่ ก็ต้องตระหนักถึงความสำคัญในด้านนี้ อะไรที่เกี่ยวกับเงิน ต้องกระทำอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา และทำให้เกิดความเชื่อมั่นในคนส่วนใหญ่ได้ เพราะหากคนไม่เชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตของการนำแล้ว ปัญหาการนำก็จะเกิดปัญหาได้

ในหลักการจัดการ เงินเป็นมิติหนึ่งที่สำคัญยิ่งของนักบริหาร เขาเรียกว่า Financial Management หรือการบริหารการเงิน องค์การจะอยู่ได้ ก็ต้องมีรูปแบบการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ใช้เงินเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่ควรได้รับการพัฒนา ไม่ส่งเสริมให้ทำในสิ่งที่ไม่มีอนาคต สำหรับคน เงินต้องไปสู่คนที่มีความสามารถ ให้รางวัลในการทำงานและความสำเร็จอันควรของเขาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ แต่หากใช้เงินผิด ให้รางวัลแก่คนผิดที่ผิดทาง ท้ายสุดก็นำมาซึ่งขวัญในการทำงานของทั้งองค์การที่ตกต่ำ

คนจะเป็นผู้นำ จะต้องหาคนมือดีที่จะมาช่วยงานบริหารการเงินการคลัง ที่ต้องมีความเก่งและความดีควบคู่กัน ที่ว่าดี คือต้องซื่อสัตย์ตามวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจมหภาค หรือจุลภาค กล้าตัดสินใจกระทำในสิ่งที่มีทั้งคนเกลียดและคนชอบ หากสิ่งนั้นเป็นความจำเป็นทางการบริหาร กล้าพอและดีพอที่จะไม่ใช้ระบบเล่นพรรคเล่นพวก (Nepotism) ให้รางวัลเฉพาะกลุ่มพวกของตนเอง คนเก่งในลักษณะเช่นนี้ ความดีนี้ทำให้งานหลายอย่างที่ว่ายากนั้น สามารถกระทำได้ เพราะเป็นฐานที่ทำให้คนจำนวนมากเชื่อถือ และที่สำคัญที่สุด คือคนดีและเก่งนี้ เขาจะพร้อมเสมอที่จะให้คนตรวจสอบความโปร่งใสของเขา หากทำงานในบริษัท ก็จะต้องมีระบบรายงานการเงินที่ละเอียดถี่ถ้วน รายงานให้ทราบทุกเดือน หรือในบางกรณี รายงานได้ทันทีที่มีสัญญาณอันตรายบางอย่างเกิดขึ้น

อันที่จริง เงินเป็นเครื่องมือของมนุษย์ แต่หากเราไม่ระวัง เงินจะกลายเป็นปีศาจที่มาควบคุมมนุษย์ ทำให้เกิดความเสื่อมเสียไปทั้งระบบได้