Wednesday, March 21, 2012

คำขวัญ โรงเรียนเทพศิรินทร์

คำขวัญ โรงเรียนเทพศิรินทร์

ปรากฏในหนังสือเทพศิรินทร์รุ่น 04-06
ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2506

ตราโรงเรียนเทพศิรินทร์ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นของคู่กัน เมื่อใครได้รับมอบหมายหน้าที่ แล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยงาน จึงจะดำเนินไปสู่ความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

ผู้มีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ (Sense of duty and responsibility)ได้ชื่อว่า เป็นผู้มองเห็นความเจริญก้าวหน้า เพื่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

ในสถาบันการศึกษา นักเรียน ครู อาจารย์ แต่ละคนต่างมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้วยกันทั้งสิ้น นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมให้รู้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบจาก ครู อาจารย์ เป็นอย่างดี ย่อมมีความมั่นใจในตนเอง อันเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต