Wednesday, March 7, 2012

บันทึกชีวิต โดยประกอบ คุปรัตน์

บันทึกชีวิต โดยประกอบ คุปรัตน์

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: Diary, บันทึกชีวิต

ผมวางแผนจะเขียนเรื่องต่างๆเกี่ยวกับชีวิตของผมเป็นประจำทุกวัน แล้วเผยแพร่อย่างง่ายๆ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ Social media เท่าที่ผมจะใช้เป็นประจำวัน คือ Twitter, Facebook, และเขียนลงใน My Words ใน http://pracob.blogspot.com

Diary = ไดอารี่, สมุดบันทึกประจำวัน, อนุทิน, สมุดไดอารี, บันทึกชีวิต

ผมจะใช้ชื่อ Keywords ที่ทำให้ค้นหาบทความข้อเขียนของผมนี้ด้วยคำว่า บันทึกชีวิต” ซึ่งในภาษาอังกฤษจะตรงกับคำว่า Diary เพียงแต่บันทึกนี้แทนที่จะเขียนแบบปิดดังอนุทินของหลายท่านที่จะเขียนสิ่งที่เป็นเบื้องลึกของหัวใจ จะยังบอกเล่าให้ใครฟังไม่ได้ จึงเขียนเก็บไว้ในสมุด เขียนเพื่อให้สามารถระบายสิ่งที่หากไม่พูด ไม่แสดงออก ก็จะหนักอยู่ในอก แต่ผมจะเขียนแบบเปิด (Open diary) เพราะผมสำรวจดูตัวเองแล้ว มีความลับที่จะเก็บอยู่กับตัวไม่มากนัก และอาจไม่ใช่สาระสำคัญ และอีกประการหนึ่ง ผมคิดว่าในชีวิตของผม แม้แต่จะเป็นกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่ก็อาจมีสารประโยชน์ต่อผู้อื่น ทั้งวัยเดียวกันและต่างวัย จะได้เรียนรู้ไปร่วมกัน

ในการเขียนนี้ ได้กำหนดว่า จะไม่ก้าวล่วงเข้าไปในชีวิตส่วนตัวของคนอื่นๆ ในบุคคลในครอบครัวเดียวกันที่เขาต้องการความเป็นส่วนตัวของเขา และจะไม่เขียนให้ร้ายแก่บุคคลใดเป็นการส่วนตัว แต่ตั้งใจว่าจะเขียนไปในแนวให้น่าเบื่อน้อย แต่ให้ได้สาระเรียนรู้ไปด้วยกัน อาจเป็นเรื่องการศึกษา ชีวิตครอบครัว สุขภาพอนามัย เรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเดินทาง

ดูแล้วมีเรื่องให้เขียนได้มากเลยละครับ