Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – วิบูลย์ มีกุล

เพื่อนเขียนถึง – วิบูลย์ มีกุล

Keywords: db142 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

ขรึม แต่น้ำใจดี หากรับปากว่าจะทำงานใดแล้ว วางใจเถิดว่าถ้าไม่ทำให้ดี ก็ไม่ใช่ “วิบูลย์” ผลงานช่างไม้ย่อมเป็นประกันได้ว่า นำชัยมาสู่โรงเรียนแล้วไม่รู้กี่ครั้ง

วิบูลย์ มีกุล
ว. ๕ ก โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: บ้านมีกุล ๑๗ หมู่ที่ ๑o ตำบลบางด้วย อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506