Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – ประพัทธ์ ไม้เจริญ

เพื่อนเขียนถึง – ประพัทธ์ ไม้เจริญ

Keywords: db112 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

แชมป์ทางการเรียนของห้องศิลป์ เป็นที่อ่อนโอยและอ่อนน้อมเสมอ หากไม่ด่วนออกจาโรงเรียนไปก่อนแล้ว อนาคต “” แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะคอยดู...

ประพัทธ์ ไม้เจริญ
๕ ศิลป โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๑๗๗๖/๒๒ ซอยวัฒนา ต.บางลำภูล่าง อ.คลองสาน ธนบุรี

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506