Tuesday, March 6, 2012

คำขวัญ จากอาจารย์ ประเสริฐ เทียนสวัสดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

คำขวัญ จากอาจารย์ ประเสริฐ เทียนสวัสดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

Keywords: db063 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

ประเสริฐ เทียนสวัสดิ์
อาจารย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๘๙๙/๑ ถนนนครไชยศรี ต.สามเสนใน อ.
๒๐๑ ตรอกวัดราชสิงขร ยานนาวา พระนคร

“ความขยันหมั่นเพียร จะนำมาซึ่งความสำเร็จ”

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506