Tuesday, March 6, 2012

คำขวัญ จากอาจารย์ บรรณสาร คำทอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

คำขวัญ จากอาจารย์ บรรณสาร คำทอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)
Keywords: db062 เทพศิรินทร์ 04-06, Debsirin School

บรรณสาร คำทอน พ.ม.
อาจารย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๔๕ หลานหลวง พระนคร
“ในองค์สี่แห่งการศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา พุทธิศึกษา และหัตถศึกษานั้น
ถ้านักเรียนขาดข้อใดข้อหนี่ง ก็อาจทำให้ชีวิตขาดความสมหวัง”
จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506


อาจารย์ บรรณสาร คำทอน โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

ภาพ อาจารย์บรรณสาร คำทอน ถ่ายภาพร่วมกับศิษย์เทพศิรินทร์รุ่น 04-06 
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556